Legal Policy

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng năm 2021
     Ngày 19/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

     Theo đó, khoản 1 Điều 3 Nghị định này nêu rõ việc gia hạn thuế giá trị gia tăng (GTGT) trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu.

     Cụ thể:

     - Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 - tháng 8/2021 với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2021 với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý của doanh nghiệp, tổ chức.

     - Thời gian gia hạn là 05 tháng: Số thuế GTGT từ tháng 3/2021 - 6/2021 và quý 1, quý 2/2021;

     - Thừi gian gia hạn là 04 tháng: Số thuế GTGT của tháng 7/2021;

     - Thời gian gia hạn là 03 tháng: Số thuế GTGT của tháng 8/2021.

     Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định về quản lý thuế.

     Các đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai.

     Thời hạn nộp thuế GTGT của tháng, quý được gia hạn như sau:

     - Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2021 chậm nhất là ngày 20/9/2021; của kỳ tính thuế tháng 4/2021 chậm nhất là 20/10/2021; của kỳ tính thuế tháng 5/2021 chậm nhất là 20/11/2021; của kỳ tính thuế tháng 6/2021, tháng 7/2021, tháng 8/2021 chậm nhất là 20/12/2021; của kỳ tính thuế quý 1/2021 chậm nhất là 30/9/2021, của kỳ tính thuế quý 2/2021 chậm nhất là 31/12/2021.

     Nghị định này có hiệu lực từ ngày 19/4/2021.

 
Theo luatvietnam.vn