Mời cung cấp thông tin để đăng lên Website của Hiệp hội

                                                                     Kính gửi:
                                                                                       - Các đơn vị vận tải
                                                                                       - Các Hội viên Hiệp hội
      Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều lệ tại Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 05/02/2021.

     Thực hiện tôn chỉ mục đích của Hiệp hội là tập hợp, đoàn kết hội viên, nhằm hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng, Hiệp hội đã xây dựng Trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://danangtrucking.com/
 
      Để Trang thông tin điện tử của Hiệp hội được hoàn thiện, hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của các đơn vị vận tải và các Hội viên, Hiệp hội đề nghị các đơn vị vận tải, các hội viên cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động của đơn vị (thông tin về các hoạt động vận tải, thông tin giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, các đề xuất, kiến nghị...) để đăng lên Website của Hiệp hội.

      Các thông tin đề nghị gửi về emai của Hiệp hội danatavn@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại thường trực của Hiệp hội 0376 686 400 để trao đổi cụ thể.

      Trân trọng !

                                                                                                                                                                                                   BAN CHẤP HÀNH