Chính sách pháp luật

Những điều cần biết khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện
     Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình BHXH mà người lao động tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình để hưởng BHXH. 

     Đối tượng tham gia:

     Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên (Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).

     Mức đóng:

     Hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện tại là 700.000 đồng) theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng (hiện tại là 27.800.000 đồng).

     Phương thức đóng:

     Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng như sau:

     – Đóng hàng tháng;

     – Đóng 3 tháng một lần;

     – Đóng 6 tháng một lần;

     – Đóng 12 tháng một lần;

     – Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

     – Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng cho đủ 20 năm để được hưởng lương lưu.

     Nhà nước hỗ trợ mức đóng:

     Từ ngày 1/1/2018, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà Nước hỗ trợ tiền đóng trong 10 năm theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (hiện tại là 700.000 đồng), cụ thể:

     – Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo: Tỷ lệ hỗ trợ 30%, bằng 46.200 đồng/tháng;

     – Đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo: Tỷ lệ hỗ trợ 25%, bằng 38.500 đồng/tháng;

     – Đối với các đối tượng khác: Tỷ lệ hỗ trợ 10%, bằng 15.400 đồng/tháng.

     Người tham gia được giảm trừ ngay số tiền Nhà nước hỗ trợ khi đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

     Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện:

     – Được nhận sổ BHXH và thông báo kỳ hạn đóng tiền của Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

     – Người đóng BHXH không liên tục thì thời gian tính hưởng chế độ BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH. Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa hưởng chế độ hưu trí thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH để sau này hưởng các chế độ.

     – Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định thì được hưởng các quyền lợi:

     + Chế độ hưu trí: hưởng lương hưu hàng tháng, hưởng BHXH một lần.

     + Chế độ tử tuất: Trợ cấp mai táng, trợ cấp tuất một lần.

     Một số quyền lợi khác:

     + Thu nhập đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

     + Lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế.

     + Lương hưu được điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

     + Người hưởng lương hưu không phải đóng Bảo hiểm y tế mà vẫn được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

 
Theo baohiemxahoitunguyen.vn