Hoạt động thường niên


- Kết nạp Hội viên tham gia Hiệp hội
- Tổ chức các buổi tọa đàm về chính sách pháp luật, cơ chế, xu hướng ... liên quan đến hoạt động giao nhận vận tải
- Tổ chức giao lưu văn hóa, thể dục thể thao giữa các thành viên trong Hiệp hội và các đơn vị ngoài hiệp hôi, giao lưu giữa các Hiệp hội ngành nghề
- Kết nối Hội viên với các Doanh nghiệp, Tổ chức ngành nghề liên quan đến hoạt động giao nhận vận tải trên địa bàn khu vực Đà Nẵng cũng như trên cả nước
- Kết nối hoạt động của Hiệp hội vận tải Ô tô Việt Nam với Hiệp Hiệp vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng và các Hiệp hội cơ sở trong cả nước