Cơ cấu tổ chức


I. Ban chấp hành (nhiệm kỳ I)
      1. Ông Tô Văn Hiệp - Giám đốc Công ty cổ phần kho vận Liên Chiểu xanh
      2. Ông Lê Nam Hùng - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần logistics Portserco
      3. Ông Đinh Hải Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH F.D.T
      4. Ông Mai Minh Vương - Giám Công ty Cổ phần Nhất Phong Vận
      5. Ông Nguyễn Châu An
      6. Ông Tạ Công Thuận - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần giao dịch vận tải VinaTrucking
      7. Ông Lưu Bé - Giám đốc Công ty Dana Trung Hiếu
II. Ban thường vụ:
      1. Ông Tô Văn Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội
      2. Ông Lê Nam Hùng - Phó Chủ tịch thường trực
      3. Ông Đinh Hải Tuấn - Phó Chủ tịch
      4. Ông Mai Minh Vương - Phó Chủ tịch
      5. Ông Nguyễn Châu An - Tổng thư ký
III. Ban kiểm tra
      1. Ông Dương Tiến Lâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ASIATRANS VIETNAM - Trưởng ban
      2. Ông Nguyễn Trung Hiếu - Phó Giám Đốc Công ty TNHH MTV Hà Hiền Phương - Ủy viên
      3. Ông Nguyễn Hữu Bình - Phó Giám đốc Công ty TNHH Song Toàn - Ủy Viên
IV. Ban đối ngoại
      Ông Tô Văn Hiệp - Trưởng ban
IV. Ban sự kiện
      Ông Lê Nam Hùng - Trưởng ban
IV. Ban đào tạo
      - Ông Đinh Hải Tuấn - Trưởng ban
      - Ông Tạ Công Thuận - Phó Trưởng ban
IV. Ban hội viên và tài chính
      - Ông Mai Minh Vương - Trưởng ban
      - Ông Lưu Bé - Phó Trưởng ban