Quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG HIỆP HỘI VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯƠNG BỘ ĐÀ NẴNG
(Ban hành theo quyết định số 03/QĐ- DANATA ngày 08 tháng 03 năm 2021 của Hiệp hội Vận tải hàng hóa đương bộ phố Đà Nẵng)
­
    
     Điều 1. Chức năng

     Văn phòng Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng (sau đây gọi là Văn phòng) là cơ quan bán chuyên trách trực thuộc Ban chấp hành Hiệp hội và do Ban chấp hành Hiệp hội quyết định thành lập. Văn phòng có trách nhiệm thực hiện các công việc hành chính, quản lý tài sản, tài chính của Hiệp hội.

     Điều 2. Nhiệm vụ

     1. Công tác tổng hợp:

     Tiếp nhận và tổng hợp các thông tin về hoạt động của Hiệp hội, theo dõi và tổng hợp chương trình công tác của các ban chuyên môn. Soạn thảo báo cáo năm và xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội.

     - Chuẩn bị nội dung, chương trình các hội nghị, hội thảo.

     - Đôn đốc thực hiện chương trình công tác của các Ban chuyên môn.

     - Tham gia, ghi biên bản các Hội nghị của Hiệp hội, của Ban chấp hành, Ban Thường vụ. Soạn thảo thông báo kết luận các hội nghị. Thông báo và truyền đạt các Nghị quyết của Hiệp hội đến các Hội viên.

     - Soạn thảo báo cáo công tác tổng kết hàng năm, nhiệm kỳ, phương hướng hoạt động của năm mới, nhiệm kỳ mới và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành.

     - Thực hiện các công việc phục vụ cho hoạt động đối ngoại của Hiệp hội.

   - Đảm nhiệm công tác quản trị và cập nhật nội dung mới cho Website của Hiệp hội.

     2. Công tác hành chính quản trị

     - Quản lý con dấu của Hiệp hội. Tiếp nhận công văn, tài liệu đến. Soạn thảo công văn gửi đi.

     - Lưu trữ bảo quản tài liệu, công văn giấy tờ của Hiệp hội.

     - Mua sắm, quản lý tài sản và các phương tiện làm việc của Hiệp hội.

     3. Công tác tài chính:

     - Quản lý tài chính của Hiệp hội. Sử dụng đúng mục đích và thực hiện thu chi theo quy định của Pháp luật và Quy chế tài chính của Hiệp hội.

     - Lập dự toán và quyết toán chi tiêu hàng năm của Hiệp hội.

     - Lập báo cáo tài chính năm.

     - Thực hiện việc thu hội phí của Hiệp hội.

     4. Công tác hội viên:

     - Lập, cập nhật và theo dõi danh sách hội viên.

     - Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Hội viên để phản ảnh kịp thời với lãnh đạo Hiệp hội.

     - Nghiên cứu, đề xuất các hoạt động khác của Hiệp hội.

     5. Quản lý con dấu.

     1. Người giữ dấu của Hiệp hội có trách nhiệm giữ, quản lý con dấu của Hiệp hội và đóng dấu vào các văn bản cần thiết theo yêu cầu của Ban chấp hành Hiệp hội.

     2. Người giữ con dấu chỉ đóng dấu khi văn bản đáp ứng yêu cầu về hình thức văn bản, cách trình bày văn bản phù hợp với quy định thống nhất, có số, ngày tháng năm, nơi nhận rõ ràng, chỗ ký và đóng dấu theo đúng mẫu.

     3. Người giữ dấu có trách nhiệm:

     3.1. Phải tự tay đóng dấu vào các văn bản, giấy tờ cần có dấu.

     3.2. Khi đóng dấu xong, phải cất ngay con dấu vào tủ. Khi ra khỏi phòng làm việc, phải khóa tủ có dấu.

     3.3. Không đưa con dấu ra khỏi phòng làm việc của Văn phòng.

     Điều 3. Thời gian làm việc tại Cơ quan.

     1. Tuần 5 ngày (từ Thứ Hai đến Thứ Sáu).

     Ngày làm việc 04 giờ: 7h30 đến 11h30.

     2. Mỗi tuần 1 (một) buổi sáng (trong khoảng từ Thứ Hai đến Thứ Tư) họp giao ban Văn phòng nhằm cung cấp, trao đổi, tiếp nhận các thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.

     3. Làm thêm giờ. Văn phòng Hiệp hội làm thêm giờ khi có yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội.

     Điều 4. Cơ cấu tổ chức:

     Văn phòng được biên chế gồm:

     - Chánh Văn phòng do Tổng thư ký Hiệp hội kiêm nhiệm phụ trách chung, trực tiếp điều hành công việc hàng ngày của Văn phòng.

     - 01 nhân viên thực hiện nghiệp vụ Tài chính - Kế toán, công tác văn thư, soạn thảo, lưu trữ công văn, tài liệu, kiêm công tác thủ quỹ, quản lý con dấu.

     - Khi có yêu cầu công tác cụ thể sẽ huy động cán bộ từ các đơn vị là hội viên tham gia.

     Điều 5. Chế độ làm việc, lương, phụ cấp

     Chế độ làm việc, lương, phụ cấp .. của cán bộ Văn phòng thực hiện theo hợp đồng lao động phù hợp với các quy định của Luật lao động và sự thỏa thuận giữa Ban chấp hành và người lao động.

     Điều 6. Chế độ khen thưởng, kỷ luật

     Điều kiện về khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên làm việc trong Văn phòng Hiệp hội được thực hiện theo quy định của Điều lệ Hiệp hội, Quy chế hoạt động của Văn phòng và những thỏa thuận với Thường vụ Hiệp hội.

     Điều 7. Tổ chức thực hiện

     Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hiệp hội áp dụng cho toàn thể cán bộ, nhân viên thuộc Văn phòng Hiệp hội;
Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các quy định mới của Nhà nước và của Hiệp hội sau khi thông qua Ban chấp hành Hiệp hội.

 
BAN CHẤP HÀNH