Thông tin cần biết

Có phải qua ngã tư, biển báo tốc độ hết hiệu lực?

Không ít người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông bị xử lý lỗi chạy quá tốc độ vì hiểu nhầm hiệu lực của biển báo khi qua ngã tư.

Quy chuẩn QCVN41:2016/BGTVT có hiệu lực đến trước ngày 01/7/2020 quy định vị trí đặt biển hiệu lệnh theo chiều đi và hiệu lực tác dụng của biển: "Nếu đoạn đường phải thi hành biển hiệu lệnh có hiệu lực rất dài thì tại các nơi đường giao nhau, biển hiệu lệnh phải được nhắc lại, đặt ngay sau nơi giao nhau theo hướng đường đang có biển hiệu lệnh. Nếu không có biển nhắc lại thì biển hiệu lệnh được mặc nhiên xem là hết hiệu lực..."

Nếu chỉ nhìn vào quy định này, nhiều người sẽ hiểu rằng qua ngã tư, biển báo mặc định hết hiệu lực. Tuy nhiên, tại thời điểm Quy chuẩn QCNV 41:2016/BGTVT có hiệu lực thì Thông tư 91/2015/TT-BGTVT (hết hiệu lực từ cuối năm 2019) cũng quy định như sau: "Biển số 420 có hiệu lực khu đông dân cư đối với tất cả các tuyến đường nằm trong khu vực đô thị cho đến vị trí đặt biển số 421".

                                                        Biển báo R.420 (bắt đầu khu đông dân cư) và biển báo R.421 (hết khu đông dân cư)

                                                               Biển báo R.420 (bắt đầu khu đông dân cư) và biển báo R.421 (hết khu đông dân cư)

Ngày 01/7/2020, Quy chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT có hiệu lực đã quy định chi tiết hơn để tránh tài xế hiểu lầm: "Nếu đoạn đường phải thi hành biển hiệu lệnh đi qua các nút giao (trừ giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị; hoặc khu đất lân cận mà phương tiện chỉ có thể ra, vào khu đất bằng một lối đi chung), biển hiệu lệnh phải được nhắc lại đặt phía sau nút giao theo hướng đường đang có biển hiệu lệnh, trừ các biển R.420, R.421, các biển hiệu lệnh có tác dụng trong khu vực và các trường hợp có quy định riêng".

Như vậy, qua ngã tư, biển báo tốc độ mặc định hết hiệu lực trừ 03 trường hợp:

- Đoạn đường giao với các ngõ, ngách, hẻm hoặc lối ra vào cơ quan, đơn vị; hoặc khu đất lân cận mà phương tiện chỉ có thể ra, vào khu đất bằng một lối đi chung;

- Biển R.420 (bắt đầu khu đông dân cư), R.421 (hết khu đông dân cư);

- Các biển hiệu lệnh có tác dụng trong khu vực và các trường hợp có quy định riêng.

Theo quy định trên, có thể hiểu, đối với tất cả các tuyến đường trong khu đông dân cư, biển báo "bắt đầu khu đông dân cư" (R.420) có hiệu lực từ vị trí đặt biển đến vị trí đặt biển báo "hết khu đông dân cư" (R.421).

Do trong đô thị có nhiều nút giao, không thể đặt biển nhắc lại tại mỗi nút giao nên các tài xế cần lưu ý, chỉ khi nhìn thấy biển R.421 thì biển R.420 mới hết hiệu lực. Cũng từ đây, tài xế mới không còn phải tuân thủ tốc độ trong khu đông dân cư.

Bảo Hưng
Trích dẫn: https://vtcnews.vn/