Tin tức & sự kiện

Bộ GTVT cắt giảm, đơn giản hoá quy định gây khó cho người dân, doanh nghiệp

Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2024 của Bộ GTVT.

Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định

Theo Bộ GTVT, Kế hoạch được xây dựng trên quan điểm lấy doanh nghiệp, người dân làm trung tâm, động lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; thúc đẩy, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực GTVT.

Cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Bộ GTVT cắt giảm, đơn giản hoá quy định gây khó cho người dân, doanh nghiệp- Ảnh 1.

Bộ GTVT ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (Ảnh minh họa).

Cùng đó, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt kinh doanh trong lĩnh vực GTVT; Bảo đảm tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

Theo đó, giai đoạn 2020-2025 sẽ cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2024 được thống kê, tính chi phí tuân thủ; Giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực GTVT trên cơ sở các quy định pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn, công khai, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch.

"Cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực GTVT phải lượng hóa được lợi ích mang lại cho doanh nghiệp, người dân và xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động, quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân; bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, không tạo ra khoảng trống pháp lý trong quy định pháp luật", Kế hoạch nêu rõ và yêu cầu thực hiện đúng quy định tại khoản 3 Điều 11 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật khi ban hành văn bản quy định chi tiết liên quan đến hoạt động kinh doanh theo hướng khuyến khích lồng ghép nhiều nội dung trong một văn bản để giảm tối đa số văn bản quy định chi tiết, bảo đảm tính thống nhất và tạo thuận lợi cho việc thi hành, tuân thủ pháp luật.

Bộ GTVT cắt giảm, đơn giản hoá quy định gây khó cho người dân, doanh nghiệp- Ảnh 2.

Bộ GTVT yêu cầu cắt giảm các quy định là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh (Ảnh minh họa).

Thường xuyên đối thoại, tham vấn ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trình Thủ tướng Chính phủ phương án trước ngày 30/9/2024 (nếu có).

Các phương án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua phải gửi lấy ý kiến các Bộ, cơ quan liên quan (đối với phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phải gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính).

Cùng đó, thường xuyên đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh; về các giải pháp, phương án cắt giảm, đơn giản hóa và các kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân; tổ chức tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và quy định dự kiến ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh đảm bảo công khai, minh bạch.

Xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực GTVT ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Trích dẫn: https://www.baogiaothong.vn/