Tin tức & sự kiện

THÔNG BÁO Về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn

Căn cứ điểm b khoản 8 Điều 2 và khoản 7 Điều 19 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ; Nghị định số 47/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2022 và Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Trên cơ sở rà soát cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải cho kết quả trong thời hạn từ 06 tháng trở lên, kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh các đơn vị không hoạt động kinh doanh vận tải. Do đó Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 415/QĐ-SGTVT ngày 24/6/2024 Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng về việc thu hồi không thời hạn đối với Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô của các đơn vị kinh doanh vận tải (Quyết định đính kèm).   

Các đơn vị kinh doanh vận tải có tên tại Quyết định số 415/QĐ-SGTVT ngày 24/6/2024 có trách nhiệm nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng ký Quyết định (thông qua: Tổ 1 cửa hoặc Phòng QLVTPTNL- Sở GTVT; địa chỉ: tầng 14, tòa nhà TTHC, 24 Trần phú, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng); Trường hợp quá thời hạn 10 ngày kể từ Sở Giao thông vận tải TP. Đà Nẵng ký Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô mà đơn vị kinh doanh vận tải không nộp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô hoặc có nộp nhưng không đúng thời gian theo quyết định thu hồi, Sở Giao thông vận tải chỉ cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô sau thời gian 45 ngày kể từ ngày đơn vị kinh doanh vận tải nộp lại Giấy phép kinh doanh theo quyết định thu hồi.

Nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, thì đơn vị phải làm thủ tục đăng ký để được cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định tại khoản 2, Điều 19 và khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP./.

PHÒNG QLVTPT&NL
Trích dẫn: https://www.sgtvt.danang.gov.vn/web/