Chính sách pháp luật

Tăng cường kiểm tra việc khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe
     Đây là nội dung được nêu tại Công văn 2826/BYT-KCB ngày 31/5/2022 của Bộ Y tế về tăng cường quản lý Nhà nước với công tác khám sức khỏe.

     Theo Công văn, để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động khám sức khỏe, Bộ Y tế đề nghị các Bộ, ngành kiểm tra, thanh tra các cơ sở thực hiện khám sức khỏe thuộc Ngành quản lý.

     Đồng thời, chấn chỉnh, xử lý theo các mức độ đối với các thiếu sót, tồn tại phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra. Các cơ quan, tổ chức, khi tiếp nhận hồ sơ có giấy khám sức khỏe, nếu có nghi ngờ cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để kịp thời xử lý.

     Đặc biệt, Cục Y tế Bộ Công an, Cục Y tế Giao thông vận tải, Sở Y tế tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra hoạt động khám sức khỏe đối với người lái xe thuộc thẩm quyền quản lý nhằm ngăn chặn và hạn chế việc cấp giấy khám sức khỏe giả, cấp khống giấy khám sức khỏe.
Tăng cường kiểm tra việc khám và cấp giấy khám sức khỏe lái xe (Ảnh minh họa)
     Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất với các cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe đối với người lái xe; phối hợp với Tổng cục đường bộ, Sở Giao thông Vận tải, chính quyền địa phương, Công an trong các hoạt động liên quan đến công tác khám và cấp giấy khám sức khởe người lái xe...
 
Theo luatvietnam.vn