Dịch Vụ Và Hoạt Động

Kết nạp Hội viên tham gia Hiệp hội, tổ chức các buổi tọa đàm về chính sách pháp luật, cơ chế, xu hướng ... liên quan đến hoạt động giao nhận vận tải

Tổ chức tập huấn lái xe kinh doanh vận tải tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các doanh nghiệp.